Thai English

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดอุดรธานี

  • บ้านเลขที่ 544 หมู่ 4 ถนนอุดร – ขอนแก่น ตำบลโนนสูง
    อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
  • 042-120052
  • 042-120052
  • fmrth.udon@gmail.com